post@ressursklinikken.no
63 89 48 00

Utbrenthet

Begrepet utbrenthet utgjør ingen diagnostisk kategori.

Betegnelsen er omdiskutert og brukes om et spekter av slitenhetstilstander, fra de lette og forbigående til de mer kronisk pregede tretthetstilstandene. Likevel er det visse felles karakteristika.

Utbrenthet betegnes gjerne som et syndrom med fysisk og emosjonell utmattelse, redusert selvfølelse, interpersonlig sårbarhet, ofte i form av irritabilitet, samt generelle spenningssymptomer. Ved de mer alvorlige tilstandene ses ofte uttalte somatiske plager, og den reduserte selvfølelsen kan ha form av fremmedfølelse eller depersonalisasjon. Det er flere likhetstrekk med depressive tilstander.

Det særegne med utbrenthets- og tretthetstilstander er imidlertid at pasientene ofte ikke føler seg deprimerte i klassisk forstand, ikke sjelden vil de benekte tristhet og de er gjerne mer opptatt av fysiske enn av emosjonelle plager. Mange vegrer seg derfor mot å forsøke antidepressiver, og de som prøver, opplever ofte liten effekt.

Symptomene på utbrenthet er mange, og finnes på forskjellige nivåer:

  • Emosjonelle: Trist / nedstemt, Isolert fra andre, Kynisk, Mistenksom
  • Kognitive: Konsentrasjonsvansker, Problemer med å ta bestemmelser
  • Fysiske: Søvnvansker, Spiseforstyrrelser, Muskelspenninger, Tretthet
  • Sosiale: Problemer i relasjoner til andre, Misbruk avalkohol eller narkotika, Irritabel
  • Åndelige: Tviler på verdisystem, Mister illusjoner, Eksistensiell grubling

Det vi ser for oss er altså en person som, på grunn av langvarige belastninger enten dette er i jobbsammenheng, i privatlivet, eller på begge arenaer, til slutt er blitt så utslitt at det har medført en rekke endringer i atferd - fra sosial atferd til tankevirksomhet. Den typiske utbrente medarbeider er den meget hardt arbeidende, men ikke særskilt produktive personen som jobber mer og mer for å få til mindre og mindre.

Behandling, tiltak mot utbrenthet For de som føler seg i risikosonen for å bli utbrent, eller allerede er delvis utbrent, kreves mer umiddelbare tiltak for å endre på ens atferd. Det å bli utbrent har også en sterk personlig komponent, uansett om det er organisatoriske eller private/personlige forhold som er årsak til den atferd som over tid medfører utbrenthet. Det blir derfor viktig at den dette gjelder får god omsorg og støtte fra bedriften til å mestre de personlige sidene ved problemet, og ved siden av tiltak internt i organisasjonen kan et møte med en psykolog ofte være nyttig for å la den aktuelle medarbeideren bearbeide situasjonen.