post@ressursklinikken.no
63 89 48 00

Psykose

Psykose er en alvorlig diagnose og et meget omfattende tema som det prøves å oppsummere meget kort nedenfor. Psykose kan starte gradvis eller plutselig. Man får forskjellig "typer" psykosediagnose ut fra grader av symptomene, hvordan det startet, hvilken situasjon som kan ha forårsaket psykosen, og hvor lenger den varer. Diagnose Schizofreni ligger under psykosekategorien. Når man er psykotisk mister man den emosjonelle og rasjonelle mestring av sin situasjon.

De psykotiske symptomene kan starte med blant annet tilbaketrekning, at man ikke steller seg selv som før, mister interesse for det som man var opptatt av før, man presterer dårligere i skolearbeid eller jobben enn man er vant med fra før, får søvnproblemer, og omgivelsene synes at personen har "merkelig ideer". I den fasen er man ikke i psykose enda. Når man er i psykose-tilstand har man flere symptomer i tillegg som blant annet hallusinasjoner (ser ting som andre personer ikke kan se), man kan høre stemmer som andre ikke hører, få vrangforestillinger, man snakker på en "rar" måte som blir vanskelig for andre å få mening i hva personen sier. "Vrangforestillinger beskrives som urette eller urimelige tanker eller forestillinger uten at personen kan forstå eller vil høre at han eller hun tar feil" (Norsk medisinsk ordbok,1998).

Man kan få paranoide ideer ved å tro at noen spionerer på vedkommende, eller at noen er ute etter eller prøver å skade vedkommende, at noen kan lese vedkommendes tanker, eller at vedkommende selv kan lese andres tanker, at man er besatt av noe eller noen, at noen har sendt spesielle beskjeder via radio, tv eller aviser. Disse opplevelsene virker skremmende for personen og de reagerer ut fra det de opplever. De tror på det de ser og hører og oppfatter seg selv ikke som syk, noe som medfører at de ikke oppsøker behandling selv. Når man forholder seg til en personen i slik tilstand bør man ikke krangle, kverulere eller prøve å vise at vedkommende tar feil. Som pårørende eller bekjent bør man kontakte helsevesenet for behandling.

Pasienten kan legges inn på tvang etter en grundig legevurdering. I psykose kan man si at personen har mistet kontakt med realiteten/virkeligheten og skape sin egen. Har man et nært familiemedlem som har en psykosediagnose arver man en "sårbarhet" for å få det, men det skal andre elementer til for å få en slik tilstand. Rusmisbruk og organisk sykdom (sykdommer knyttet til kroppen) kan også være årsak til psykose.

Behandling
I akutt fase behandles med medikamenter. Når akuttfasen har gitt seg og personen er mer tilgjengelig for samtale kan det tilbys psykologisk behandling. Kognitiv terapi med blant annet fokus på mestring av stress, involvering av pårørende i såkalt psykoedukativ tilnærming, kombinert med medikamentell behandling har vist gi gode resultater for personer som får psykose for første gang. I den psykoedukative tilnærmingen får pårørende informasjon om psykose, mestring i å bidra positiv med forebygning av flere episoder, og veiledning underveis.